I. Pályáztató:
Neve: Ráckeve Város Önkormányzata
Címe: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Képviselője: Vereckei Zoltán polgármester
Telefon: 06-24-523-333
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolattartó neve: dr. Kolter-Mucska Dóra
Telefon: 06-24-523-359
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


II. A pályázati eljárás jellege: Nyílt, egyfordulós

III. Ajánlati biztosíték: Pályázni 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.
A pályázat nyertese által befizetett ajánlati biztosíték a szerződés megkötését követően szerződést biztosító mellékkötelezettséggé átminősíthető a pályázó nyilatkozata alapján. Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – a szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.


IV. A pályázat tárgya:
Ráckeve Város Önkormányzata üzemeltetésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 5114 helyrajzi számú (Dömsödi út 4.) Vadkacsa Szabadstrand és Kemping területét.

A strand területén – Vázrajz 1. sz. melléklet szerint- az alábbi épületek, eszközök találhatóak: 2 db büfé, 1 db férfi-női vizesblokk, konyha (elsősegélynyújtó hellyel), baba-mama szoba családi mosdóval, eszköztároló helyiség, gyermekjátszótér, kültéri sportpark, 2 db strandröplabda pálya, kerékpár tároló, 2 db ivókút, padok, virágtartó edényzetek (fa és beton), 5 db szaletli, úszóstég, bográcsoló hely, utcafronti parkoló (Vasvári Pál utca), wifi-hálózat, kültéri világítás. Vizieszköz kölcsönző. Az üzemeltetésbe adandó eszközök pontos megnevezése és tartalma a pályázat 2. sz. mellékletét képezi.

Az üzemeltetés körébe tartozó feladat kiterjed különösen a szakhatóságok által meghatározott feltételek, valamint a jelen pályázati kiírásban szereplő elvárások folyamatos biztosítására.

Az üzemeltetési jogviszony határozott időre – várhatóan legkorábban 2023. július 15. – 2024. május 31-ig szól. Az üzemeltetés a szerződés létrejöttét követő 1 hónapos időszakban próbaidőnek minősül. A Próbaidő tartama alatt, illetve a Próbaidő lejártát követő 15 napon belül Pályáztató bármikor jogosult a szerződést indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal írásban felmondani (rendes felmondás). A határozott időtartam lejártát megelőző egyeztetések eredményeként a határozott időtartam további határozott időtartamra történő (egy év) meghosszabbítására van lehetőség. A határozott időtartam kizárólag abban az esetben kerül meghosszabbításra, ha a Felek a hosszabbítás feltételeiben a lejárat napjáig írásban megállapodnak.

A határozott idejű jogviszony meghosszabbítása esetén pályázó tudomásul veszi, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő üzemeltetési díj esetén pályáztató köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Az üzemeltetési területen kívül esik (Vázrajzon satírozással jelzett terület) az azonos helyrajzi számon található Dömsödi útra nyíló – jelenleg fodrászműhelyként üzemelő – kőépület, melyre határozott idejű, hatályban lévő bérleti szerződése van Pályáztató jelenlegi üzemeltetőjének.


III. A pályázat feltételei:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma pályázhat.
Amennyiben jogi személy a pályázó, köteles becsatolni:
a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,
b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot.
- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát
- természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
Alábbiak teljesítésére, elfogadására a pályázónak az pályázatában nyilatkoznia szükséges:


1. Pályázónak a pályázatában ki kell dolgoznia a strand zöld területeinek gondozására, fenntartására vonatkozó elképzeléseit (fűnyírás, növények védelme, nádvágás, falevél összeszedése stb.). Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá a játszótér, valamint a kültéri sportpark karbantartása, javítása, a strandhoz tartozó vízfelület „tisztítása”, táblák elhelyezése, a kukák ürítése, és a szociális blokkok, közösségi helyiségek takarítása. A vízi eszközök kölcsönzését elősegítő feladatokat. A kemping vonatkozásában a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé történő adatszolgáltatás feltételeinek biztosítása és az adatszolgáltatás teljesítése. Leendő üzemeltető feladatát képezi továbbá a jelen szerződés hatálya alatt a Szabadstrand területének, illetve az Ingatlan előtt húzódó járdaszakasznak a síkosságmentesítése.

2. Pályázónak a kötelezettsége az üzemeltetés teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, felszerelési tárgyak és eszközök őrzése, ezek fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak költségei viselése. Ezen ingó és ingatlan vagyontárgyak saját költségen történő állagmegóvása, illetve a Szabadstrand szokásos üzeméhez szükséges fenntartási, karbantartási és állagmegóvási munkálatok saját költségén történő elvégzése.

3. Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingó és ingatlan vagyontárgyakat funkciójuknak megfelelően köteles hasznosítani. Leendő üzemeltető kötelezettsége az üzemeltetés teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, felszerelési tárgyak és eszközök őrzése, ezek fenntartási költségeinek viselése.

4. Pályázó tudomásul veszi, hogy az üzemeltetési szerződésben részletezett „jelentős beruházás és fejlesztés” kategóriába minősített nagyobb beruházás, munkálat, javítás vagy beszerzés elvégzéséről kizárólag a tulajdonos jogosult dönteni. A tulajdonos döntésére vonatkozó javaslatot az Üzemeltető beruházási és fejlesztési tervben köteles megtenni.

5. A leendő üzemeltető kötelezettsége az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése.

6. A leendő üzemeltető kötelezettségét képezi a strand jogszerű üzemeltetésével kapcsolatos szakhatósági engedélyek meglétének biztosítása, vizsgálatok díjainak, illetékének megfizetése (pl. fürdővíz-használati engedély, üzletek működési engedélye, villámvédelmi és érintésvédelem felülvizsgálatok elvégeztetése, úszóstég mederbérleti engedély/mederhasználati díj megfizetése) illetve előbbiek megújítása. A Pályáztató feladata a játszótér és a kültéri sportpark eszközeinek időszakos minősítése.

7. Pályáztató a strand területét a Pályázó felé díjfizetési kötelezettség nélkül igénybe veheti rendezvény tartása céljából, melynek időpontjáról a leendő üzemeltetővel előre egyeztetni köteles. Továbbá Ráckeve városában, illetve érdekkörében működő sportegyesületek részére ingyenes használatot szükséges biztosítania a leendő üzemeltetőnek előzetes egyeztetés alapján. Kizárólagosságot csak a Pályáztató engedélyével adhat.

8. Leendő üzemeltető vállalja, hogy rendezvényeit – figyelemmel a vonatkozó kormányrendelet előírásaira – az önkormányzatnál bejelenti.

9. Leendő üzemeltető tudomásul veszi, hogy a strand szabadstrand, így belépőjegyet nem szedhet. A strand területén telepített illemhelyek használatért díjat nem szedhet.

10. Pályázó vállalja, hogy a strand minimális „nyitvatartási ideje” május 1. és augusztus 31. közötti időszakban 9:00-21:00 óráig tart nyitva.

11. Pályázótudomásul veszi, hogy a gondozásába adott tárgyakat, felszereléseket leltár szerint köteles átvenni, jó gazda gondosságával kezelni, tűrni azok időszaki ellenőrzését, a pályázati beszámolóhoz ezekről adatot szolgáltatni.

12. Pályázó köteles a strand felújítására, kapcsolódó eszközök beszerzésére elnyert pályázatokban ajánlatkérő által vállalt kötelezettségek (fenntartási időszakon belüli) teljesítésére.

13. Felek az azonnali hatályú szerződés felmondás (súlyos szerződésszegés) feltételeit, következményeit az üzemeltetési szerződésben rögzítik.

14. A Pályáztató hozzájárul az üzemeltető használatába kerülő felépítmények, egyes részeik albérletbe adásához (a strand üzemeltetés nem adható tovább), az üzemeltetés időtartamára. Az üzemeltető köteles az önkormányzatnak az esetleges további bérbeadást előzetesen bejelenteni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázót, hogy a jelenlegi büféhelyiség üzemeltetésére határozott idejű, hatályban lévő bérleti szerződése van a Pályáztató jelenlegi üzemeltetőjének.

15. Pályáztató óvadékot köt ki 1.000.000,-Ft., azaz Egymillió forint összegben, melynek megfizetése a szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes, amely a birtokbaadás feltétele.

16. Leendő üzemeltető tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésekor és annak hatályban léte alatt folyamatosan szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelősségbiztosítás értéke: 30 mft.

IV. Pályázatok értékelésének szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat.

Főbb bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb
ajánlat megítélésére szolgáló
részszempontok
Súlyszám
megajánlott pályázati ár 1
szabaidő- és/vagy sportlétesítmény
fenntartásával, üzemeltetésével
kapcsolatos szakmai referencia
3
helyi kötődés: jogi személy ráckevei
székhelye esetén
2
alternatív megoldások felvázolása
(kizárólag az alapajánlat kidolgozása mellett!)
4
szelektív hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása
1
családi, ifjúsági napközbeni
programok megvalósítása
3

 

V. A pályázatok beérkezésének határideje:
2023. június 30. 12:00 óra
A pályázat megjelenésének ideje: 2023.06.16.


VI. A pályázatok benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikus úton, dr. Kolter-Mucska Dóra jegyzői referens részére, a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük benyújtani.


VI. A pályázatok bontásának ideje, helye:
2023. június 30. 12.10 óra
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Kis tanácsterem, 2300 Ráckeve Szent István tér 4. I. emelet.
A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek


VII. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó nevét, címét (székhelyét), természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail).
2. A konzorciumban pályázóknak ajánlatukban csatolni kell a közöttük létrejött megállapodás eredeti vagy hitelesített másolatát, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.
3. A pályázó rövid bemutatását.
4. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
5. A pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség idejéről. (az ajánlati kötöttség lejárta nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 90 napnál).
6. A pályázati ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.
7. Nyilatkozatot a pályázati ajánlati biztosíték óvadékká történő átminősítéséről.
8. Jogi személy esetén nyilatkozat arról, hogy az Nvtv. szerint átlátható szervezetnek minősül.
9. A pályázat első lapja egy felolvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:
- ajánlattevő neve és székhelye
- a pályázati ár összegére tett megajánlás bruttó módon, Ft-ban meghatározva
- nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
- nyilatkozat a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.
10. A pályázó jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozatot (cégkivonat, aláírási címpéldánya, egyéni vállalkozói igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.
11. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs (illetékes hatóság igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál régebbi).
12. A Pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylatot.
13. Ingatlankezelési feltételek bemutatását (nyitvatartási idő, működtetési-, takarítási, karbantartási rend, személyzet, felelősségbiztosítás, karbantartásra vonatkozó vállalások stb.)
14. Strandüzemeltetés vagy más közösségi tér üzemeltetése kapcsán szakmai referencia benyújtása, amennyiben ajánlattevő rendelkezik ilyennel.
15. A strand üzemeltetésére vonatkozó elképzelések bemutatása.

A strandi kiszolgáló és egyéb épületek tervdokumentációját, illetve a közös bejárást igény alapján biztosítjuk!


VII. Egyéb információk:
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást nem bocsát ki.
Jelen pályázati kiírás 3. sz. melléklete az üzemeltetési szerződés-tervezet, mely tájékoztató jellegű, melyben az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a végleges szerződés ettől eltérjen, amely eltérés nem érintheti a lényeges kérdéseket.

A pályázat eredményéről a Pályáztató a pályázatot a lezáró döntését követően 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Pályáztató fenntartja a jogot a pályázati eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására, valamint arra, hogy azonos összegű ajánlatok esetén ismételt ajánlattételre hívja fel az érintetteket, illetve a pályázatok értékeléséhez további információt kérjen.

Azon Pályázó, akinek a pályázata nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, automatikusan kizárásra kerül.

A pályázatok elbírálása a pályázatok benyújtását követően rendkívüli képviselőtestületi ülésen történik. A benyújtott ajánlatok előzetes értékelése alapján a képviselő-testület a pályázókat személyesen is meghallgathatja.


Kelt: Ráckeve, 2023.06.15.

Vereckei Zoltán
polgármester sk.

pdf 189-2023. (VI. 15. ) Vadkacsa üzemeltetési pályázat kiírása (287 KB)

pdf 1. sz. melléklet Vázrajz (507 KB)

pdf 2. sz. melléklet eszközlista (5.67 MB)

pdf 3. melléklet. szerződés tervezet (452 KB)

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom