Hirdetmény ingatlanok árveréséről – Ráckeve belterület 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz.

Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdés és az 1.sz. függelékének megfelelően nyilvános árverés úján értékesítésre meghirdeti az alábbiak szerinti 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlanokat a megtekintett állapotban. Az ingatlanok per, teher- és igénymentesek, a 2164/1 és 2164/9 hrsz-ú ingatlant vezetékjog terheli az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/1 hrsz.
Alapterület:                         829 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                  Ráckeve belterület 2164/2 hrsz.
Alapterület:                         836 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/3 hrsz.
Alapterület:                         842 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/4 hrsz.
Alapterület:                         848 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/5 hrsz.
Alapterület:                         851 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/6 hrsz.
Alapterület:                         855 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/7 hrsz.
Alapterület:                         1051 m2
Megnevezése:                      Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/9 hrsz.
Alapterület:                         896 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/10 hrsz.
Alapterület:                         889 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/11 hrsz.
Alapterület:                         883 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/12 hrsz.
Alapterület:                         876 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                  Ráckeve belterület 2164/13 hrsz.
Alapterület:                         870 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/14 hrsz.
Alapterület:                         863 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/16 hrsz.
Alapterület:                         999 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/17 hrsz.
Alapterület:                         869 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/18 hrsz.
Alapterület:                         960 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
 
Helyrajzi szám:                   Ráckeve belterület 2164/19 hrsz.
Alapterület:                         1113 m2
Megnevezése:                       Beépítetlen terület
   
Az ingatlanok kikiáltási ára: összesen: 45.000.000,- Ft (azaz Negyvenötmillió forint)
Az árverés időpontja: 2021. szeptember 09. (csütörtök) 10:00 óra
Az árverés helyszíne:

Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Licitküszöb: 500.000.- Ft

A Ráckeve belterület 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 2164/6, 2164/7, 2164/9, 2164/10, 2164/11, 2164/12, 2164/13, 2164/14, 2164/16, 2164/17, 2164/18, 2168/19 hrsz-ú ingatlanok egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet.

A fentiekben körülírt ingatlanok természetben a Ráckeve Szent Vendel utcában találhatók, nevezetesen 17 db „beépítetlen terület” megnevezésű építési telkek. Az ingatlanok megosztása, a fenti helyrajzi számokon történő átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban és a térképen átvezetésre került, azonban a telkek és a hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok kitűzése) a helyszínen nem történt meg.

A természetben az ingatlanok jellemzően egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, tereprendezést igénylő területek. Az ingatlanokon a 2019-es évben fakitermelési vágástakarítás történt.

Az árverezésben résztvevők vállalják, hogy az árverezést megelőzően az ingatlanokat önállóan megtekintik és nyilatkoznak, hogy amennyiben az árverezést megnyerik, úgy az adásvételi szerződésben nyugtázzák, hogy az ingatlanokat megtekintett állapotban vásárolják meg.

A vevő feladata 4 éven belül:

- a tereprendezés (építési tevékenységre alkalmas a környező ingatlanok terepszintjeihez igazodó terepviszonyok kialakítása, szükség esetén talajcsere)

- az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó útterületek kitűzése

- az ingatlanok teljes közművesítésének tervezése és kivitelezése valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése, mely munkákra az önkormányzat a vevővel a pontos feltételek rögzítésére településrendezési szerződést kíván kötni.

A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyre vonatkozóan - az ajánlat vagy az adásvételi szerződés megküldésétől - 35 napon belül nyilatkoznia kell, a határidő elmulasztása jogvesztő.

Az árverés szabályai

Az árverés nyilvános, célja megállapítani, hogy melyik árverező teszi a legmagasabb vételi ajánlatot az árverés tárgyát képző ingatlanokra (árverési vevő).

1./ Árverési előleg

A jelentkező árverezőnek az árverés napját megelőzően legalább 2 nappal a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összegű ajánlati biztosítékot (árverési előleget) kell megfizetnie az önkormányzat OTP Bank-nál vezetett 11742070-15393238 számú számlájára. A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül. Az árverező a közlemény rovatban köteles feltüntetni:

  • az árverési előleg kifejezést,
  • teljes nevét, valamint
  • a „2164 hrsz.” megnevezést.

Az árverési vevő által befizetett ajánlati biztosítéknak megfelelő összeg vételár-előlegként beszámít a vételárba. A többi árverező számára, az árverés napját követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat visszautalja az ajánlati biztosítékot. Az árverési vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az árverést követően ajánlatát visszavonja, illetőleg a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul, úgy az árverési előleget elveszíti, azt visszakövetelni már semmilyen jogcímen nem jogosult.

2./ Az árverés lefolytatása

Az árverést a Ráckevei Polgármesteri Hivatal folytatja le.

Az árverést regisztráció előzi meg, amely során az árverezők érkezési sorrendben személyi igazolvány felmutatásával igazolják a személyazonosságukat, továbbá igazolják az árverési előleg befizetését. Az árverésen való részvételnek feltétele a sikeres regisztráció. Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az árverés a kikiáltási árról indul. Az árverezők a regisztráció sorrendjében tehetik meg a vételi ajánlataikat (licitet). Az árverező a licitküszöbnél alacsonyabb licitet nem tehet. A soron következő árverező árverési nyilatkozatot köteles tenni: (1) emelheti a licitet, (2) tarthatja az előző licitet vagy (3) kiszállhat az árverésből.

  • A licit emelése esetén az árverező köteles újabb vételi ajánlatot tenni. Az újabb vételi ajánlatnak legalább a licitküszöb összegével magasabbnak kell lenni az előző vételi ajánlatnál. Amennyiben az árverező vételi ajánlata az árverés során érkezett legmagasabb vételi ajánlat, úgy ő lesz az árverési vevő.
  • Az előző licit tartása esetén az árverező akként nyilatkozik, hogy az előtte nyilatkozó árverező vételi ajánlatát ő is megajánlja. Az árverés mindaddig folytatódik, ameddig bizonyságot nem nyer, hogy egyik árverező sem hajlandó a licit további emelésére. Ebben az esetben az árverési vevő az azonos összegű vételi ajánlatot tett árverezők között sorsolással kerül meghatározásra.
  • Amennyiben a soron következő árverező nem emeli a licitet, de tartani sem kívánja az előző licitet, úgy az árverező az árverésből kiszáll. A kiszállt árverező az árverés során érvényes vételi ajánlatot többé nem tehet.

Az árverési nyilatkozat megtételére a soron következő árverezőnek 3 perc áll rendelkezésére. Amennyiben a fenti időtartamon túl, a hivatal köztisztviselőjének felszólítására sem tesz nyilatkozatot, úgy az akként értelmezendő, hogy az árverező az árverésből kiszállt.

Az árverést addig kell folytatni, amíg a licitálók ajánlatot tesznek. Ha nincs újabb, a licitálás feltételeinek megfelelő ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően az árverés az árverési vevő személyének és a vételi ajánlatának megállapításával fejeződik be.

3./ A vételi ajánlat elfogadása és az adásvételi szerződés megkötése

Az árverésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az árverés helyét, időpontját, lefolyását, a legmagasabb ajánlat értékét és az ajánlattevő személyét, lakóhelyét, illetve székhelyét, továbbá az árverés tárgyát képező ingatlanok megjelölését.

Az árverési vevő köteles a teljes vételárat a szerződés aláírásáig megfizetni. A szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben a teljes vételárat a fenti határidőn belül nem fizeti meg az árverési vevő, a biztosítékot elveszíti, és az árverés eredménytelennek minősül.

Az ingatlanokkal kapcsolatosan érdeklődni Molnár Józsefné műszaki irodavezetőnél a 06-24/523-345 és Viskiné Ács Erzsébet műszaki ügyintézőnél a 06-24-523-344 telefonszámon lehet.

Ráckeve, 2021. július 15.

Vereckei Zoltán
polgármester

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

 Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2024. június 20-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

 Képviselő testületi meghívó
2024. június 20-ai ülésre

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom