Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

2. A pályázat célja:

Ráckeve belterület 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanok (építési telkek) értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, egyfordulósamelynek során a kiíró a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázatok közül választja ki a nyertes ajánlattevőt vagy azok hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Ráckeve, belterület 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 helyrajzi számú ingatlanok, természetben Ráckeve, Szent Vendel utcában találhatóak. Az ingatlanok per, teher- és igénymentesek, a 2164/1 és 2164/9 hrsz-ú ingatlant vezetékjog terheli az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ingatlanok irányára: bruttó 43 millió Forint

A Ráckeve belterület 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 2164/6, 2164/7, 2164/9, 2164/10, 2164/11, 2164/12, 2164/13, 2164/14, 2164/16, 2164/17, 2164/18, 2168/19 hrsz-ú ingatlanok egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet.

A fentiekben körülírt ingatlanok természetben a Ráckeve Szent Vendel utcában találhatók, nevezetesen 17 db „beépítetlen terület” megnevezésű építési telkek. Az ingatlanok megosztása, a fenti helyrajzi számokon történő átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban és a térképen átvezetésre került, azonban a telkek és a hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok kitűzése) a helyszínen nem történt meg. A természetben az ingatlanok jellemzően egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, tereprendezést igénylő területek. Az ingatlanokon a 2019-es évben fakitermelési vágástakarítás történt.

A vevő feladata 4 éven belül:

- a tereprendezés (építési tevékenységre alkalmas a környező ingatlanok terepszintjeihez igazodó terepviszonyok kialakítása, szükség esetén talajcsere)

- az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó útterületek kitűzése

- az ingatlanok teljes közművesítésének tervezése és kivitelezése valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése, mely munkákra az önkormányzat a vevővel a pontos feltételek rögzítésére településrendezési szerződést kíván kötni.

Az ingatlanok önállóan megtekinthetők.

A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyre vonatkozóan - az ajánlat vagy az adásvételi szerződés megküldésétől - 35 napon belül nyilatkoznia kell, a határidő elmulasztása jogvesztő.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlanok tulajdonjogára pályázni 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Hasznosítás feltételei:

Az ingatlanokat érintően vevő feladata 4 éven belül a tereprendezés, az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó útterületek kitűzése, az ingatlanok teljes közművesítésének tervezése és kivitelezése valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése.

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlanokat érintő előírt feladatokat a megadott határidőig (4 éven belül) nem teljesíti kötbér megfizetésére lesz köteles.

7. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot. 

-egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát

- természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2300 Szent István tér 4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Ráckeve, Szent Vendel telkek megvételére” A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az döntést követő 60 napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét (székhelyét),természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám)

- a pályázó rövid bemutatását

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanokért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró), a fizetés módját és ütemezését,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlanokat,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • ajánlattevő neve és székhelye
  • a vételár összegére tett megajánlás bruttó módon Ft-ban meghatározva
  • nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
  • nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. február 2. 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2022. február 3. 14:00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Molnár Józsefné Műszaki Irodavezető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-345

Viskiné Ács Erzsébet ügyintéző: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-344

15. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

 Értesítés

Ráckeve Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2024. június 20-án  (csütörtökön)
14.00  órakor ülést tart
amelyre tisztelettel meghívom.

 Képviselő testületi meghívó
2024. június 20-ai ülésre

szechenyi 2020 logo

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

szechenyi 2020

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom