Ráckeve Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Ráckeve Város Önkormányzata, 2300 Ráckeve Szent István tér 4.

Tel.szám: 24/523-333

Fax szám: 24/422-521

2. A pályázat célja:

Ráckeve belterület 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanok (építési telkek) értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyílt, egyfordulósamelynek során a kiíró a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázatok közül választja ki a nyertes ajánlattevőt vagy azok hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

4. A pályázat tárgya, a pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Ráckeve, belterület 2164/1-7, 2164/9-14, 2164/16-19 helyrajzi számú ingatlanok, természetben Ráckeve, Szent Vendel utcában találhatóak. Az ingatlanok per, teher- és igénymentesek, a 2164/1 és 2164/9 hrsz-ú ingatlant vezetékjog terheli az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ingatlanok irányára: bruttó 43 millió Forint

A Ráckeve belterület 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 2164/6, 2164/7, 2164/9, 2164/10, 2164/11, 2164/12, 2164/13, 2164/14, 2164/16, 2164/17, 2164/18, 2168/19 hrsz-ú ingatlanok egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet.

A fentiekben körülírt ingatlanok természetben a Ráckeve Szent Vendel utcában találhatók, nevezetesen 17 db „beépítetlen terület” megnevezésű építési telkek. Az ingatlanok megosztása, a fenti helyrajzi számokon történő átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban és a térképen átvezetésre került, azonban a telkek és a hozzá tartozó utak kimérése (telekhatárok kitűzése) a helyszínen nem történt meg. A természetben az ingatlanok jellemzően egyenetlen felületűek, növényzettel benőtt, tereprendezést igénylő területek. Az ingatlanokon a 2019-es évben fakitermelési vágástakarítás történt.

A vevő feladata 4 éven belül:

- a tereprendezés (építési tevékenységre alkalmas a környező ingatlanok terepszintjeihez igazodó terepviszonyok kialakítása, szükség esetén talajcsere)

- az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó útterületek kitűzése

- az ingatlanok teljes közművesítésének tervezése és kivitelezése valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése, mely munkákra az önkormányzat a vevővel a pontos feltételek rögzítésére településrendezési szerződést kíván kötni.

Az ingatlanok önállóan megtekinthetők.

A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyre vonatkozóan - az ajánlat vagy az adásvételi szerződés megküldésétől - 35 napon belül nyilatkoznia kell, a határidő elmulasztása jogvesztő.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlanok tulajdonjogára pályázni 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Ráckeve Város Önkormányzat 11742070-15393238 számú számlájára kell átutalni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.A befizetés teljesítésének a jóváírás napja minősül.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Hasznosítás feltételei:

Az ingatlanokat érintően vevő feladata 4 éven belül a tereprendezés, az ingatlanok földmérő által történő telekhatárának, valamint a hozzá tartozó útterületek kitűzése, az ingatlanok teljes közművesítésének tervezése és kivitelezése valamint útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének elvégzése.

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlanokat érintő előírt feladatokat a megadott határidőig (4 éven belül) nem teljesíti kötbér megfizetésére lesz köteles.

7. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát,

b) a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot. 

-egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát

- természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2300 Szent István tér 4. szám I. emelet.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Ráckeve, Szent Vendel telkek megvételére” A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

Kiíró hiánypótlási lehetőséget nem biztosít!

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az döntést követő 60 napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét (székhelyét),természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám)

- a pályázó rövid bemutatását

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanokért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró), a fizetés módját és ütemezését,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlanokat,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

- az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

  • ajánlattevő neve és székhelye
  • a vételár összegére tett megajánlás bruttó módon Ft-ban meghatározva
  • nyilatkozat, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozás nem áll fenn
  • nyilatkozat, hogy a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételéről.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. február 2. 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2022. február 3. 14:00 óra a Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme. A bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Molnár Józsefné Műszaki Irodavezető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-345

Viskiné Ács Erzsébet ügyintéző: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel: 06-24-523-344

15. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 20/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok benyújtása esetében is indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.rackeve.hu), közösségi oldalán kerül meghirdetésre.

Ráckeve Város Önkormányzata

banner 900x300

Tájékoztató a koronavírusról

corona plakát

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom