Óvoda bemutatók

2309 Lórév, Dózsa György utca 63.
Telefon: 24/482-583
Tagintézmény vezető: Alexov Lyubomirné

Lórév község a Csepel sziget déli részén Pest megye egyetlen szerb nemzetiségű települése. Így az itt folyó oktató nevelő munkának is ehhez kell alkalmazkodnia. Pedagógiai koncepciónk, az óvodai nevelés alapvető kereteiben a játékot kiemelve spontán és tervszerű tanulással, a fejlesztés tartalmi eszközeinek blokkjaiban, széles kapcsolatrendszer igénybevételével, kétnyelvű környezetben fejlődjenek, a gyermekek képességei, alakuljon személyiségük. Sok éves működésünk során számtalan eredmény mutatta, hogy óvodánkban megbízható, színvonalas nevelőmunka folyik.
Programunk hagyományos óvodai feltételek között, egy pedagógiailag és pszichológiailag megalapozott kétnyelvű óvodai, nevelés általunk elképzelt rendszerét jelenti.
Óvodánk egy gyermekcsoporttal szerb nemzetiségi óvodaként óvó védő, szociális kétnyelvű nevelő, személyiségfejlesztő funkciót tölt be.
Gyermekcsoportunk szerkezete osztatlan, férőhelyeink száma 20 fő.
Óvodánk egy épületben van az általános iskolával, helységei megfelelő komforttal rendelkeznek, esztétikus, vonzó tiszta külső és belső környezetben fogadjuk a más – más családi környezetből érkező gyermekeket.
Az iskolával együtt rendelkezünk egy tornaszobával, amelynek a felszereltsége kifogástalan.
A csoportszoba felszereltsége jó színvonalú sok szép játékkal rendelkezünk.
Audiovizuális eszközök közül a következőkkel rendelkezünk, TV, rádió, magnó, videó, CD lejátszó.
Udvarunk zöld övezetű tágas, árnyékolt, udvari játékaink biztonságosak.

Személyi feltételeink:
- Felsőfokú végzettségű óvónő /kétnyelvű diplomával / 1 fő
- Szakképzett dajka 1 fő
- Konyhai dolgozó 1 fő

Óvodánk sajátossága:
A hagyományápolás a nemzetiségi identitástudatot hivatott átörökíteni, amely mindennapi tevékenységekben és az ünnepek megszervezésében valósul meg.
Gyermekeink zömmel szerb családból származnak, de a magyar anyanyelvű gyermekek is az óvodáskor végéig megtanulják, hogy zökkenőmentesen tudjanak tanulni az iskola első osztályában. Büszkék vagyunk az óvoda és a család jó, harmonikus együttműködésére. A családokkal együtt erősítjük a népi hagyományokhoz, szokásokhoz való kötődést.

Intézményben működő szervezetek

Szülői szervezetek:
Minden tagintézményben működik 1 szülői szervezet. (SZMK vezetők).
Ezen belül minden csoportot 3-3 szülő képvisel.

Az össz óvodát érintő kérdésekben a tagóvodákat képviselő SZMK vezetők értekezletet tartanak, és itt közösen döntenek.

Munkaközösségek:
Intézményünkben a 2003/2004-es Nevelési évben 5 munkaközösség működik.
- Fejlesztő pedagógia
- Ötlettár
- Bábjáték
- Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés
- Program felülvizsgálata

A szakmai munkaközösségek témái a pedagógusok jelentkezése alapján változik.

Alapítvány:
Alapítványunk pontos neve:
ALAPÍTVÁNY RÁCKEVE ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT

Erre a szülők az óvoda pontos megnevezésével célirányosan támogathatják azt az intézményt, amelybe gyermeke jár.


Az egycsoportos intézmény, 1978 óta működik a Duna bal partján.domosodi uti tagovoda
A családi házból kialakított intézményt, 2001-ben bővítették tornaszobával. Ehhez rengeteg szülői segítséget, pályázaton elnyert pénzt, valamint Önkormányzati segítséget kaptunk. Óvodánkban két felsőfokú végzettségű, egy 8 órás szakképzett, és egy 6 órás dajka foglalkozik a gyerekekkel. A hangulat igazán családias.

Az idő folyamán, ahogy a társadalom változott, úgy alakult a gyermekcsoport összetétele. A falusias környezethez, életvitelhez szokott családok közé, Budapestről sok család költözött vidékre. A Duna menti városrészen a hétvégi nyaralók átminősültek családi házzá, állandó tartózkodási hellyé. Ez tette szükségessé az óvoda bővítését is. Az új terem nemcsak a testnevelés foglalkozások megtartására alkalmas.Lehetőséget ad a logopédiai, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozások nyugodt, derül légkörének kialakításához.A szülők segítségével az udvarra természetes anyagokból készült játékokat vásároltunk.

Kiemelt feladatunknak a testnevelést választottuk. Meggyőződésünk, hogy a mozgásfejlesztés elősegíti a gyermekek hatékony nevelését, valamint az iskolai alkalmasságra való felkészítésüket. Mozgásfejlesztésük az egész személyiségfejlesztésükre kihat. Akarat, kitartás, figyelem, társakhoz való alkalmazkodás kialakulásának nevelő eszköze a testnevelés.

 

A város külterületén található intézmény a központtól kb. 1,5-2 km-re található. A környéken lakók összetétele változó. Nagyon sok a hátrányos helyzetű, nagycsaládos, idősebb, mezőgazdasággal, állattartással foglalkozó család. Az épület 100 éves. Kezdetekben szolgálati lakás, majd 2 csoportos óvoda lett. 1977 óta, 3 csoportos óvodaként működik.

A 6 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus munkáját 3 szakképzett dajka, 1 hatórás konyhás és 1 fűtő segíti. Az etnikai kisebbség száma, egyre jelentősebb meg az óvodában. Gyermekeink közül nagyon sok a hátrányos helyzetű, halmozottan sérült gyermek. Az érzelmileg, értelmileg eltérő képességű gyermekek nevelésében nagy segítséget nyújtanak a fejlesztő pedagógusi vizsgával rendelkező kollegáink. Nagy gondot fordítunk az egyéni fejlesztésre.

A gyermekek többsége 4 évig jár óvodába. Ez idő alatt az óvónő és a dajka állandó. Egy korábbi felmérés szerint a szülők elégedettek az óvoda dolgozóinak munkájával. Fontosnak tartják, hogy gyermekeiket szeressék, foglalkozzanak velük, felkészítsék az iskolára. Óvodánkban fontosnak tartjuk a szép, esztétikus környezet biztosítását, ebben minden felnőtt és gyermek aktívan részt vesz. A tevékenységeket a gyermekekkel együtt végezzük. Az udvaron virágokat, zöldségeket gondozunk. A kerti tevékenységek munkálatait évről-évre előtérbe helyezzük.

Speciális feladataink

Az egészséges életmód kialakítása nagy feladatot és többletmunkát jelent az óvodapedagógusoknak. A gondozási, higiéniai szokások megismertetése, gyakorlása, az óvodai szocializációs fejlesztő hatása kiemelt feladatunk a napi gyermeki tevékenységekben. A munkatevékenység kiemelt kezelését a több évtizedes gyakorlati tapasztalatra, óvodai hagyományokra építjük. A nagy területű kertes udvar gondozása, a növények ápolásával járó rendszeresen visszatérő munkaalkalmak lehetőséget biztosítanak a gyermekek tapasztalatszerzésére a munkálkodásban. A környezet rendben tartásával a kulturált környezetet biztosítjuk, és a gyermekek esztétikai érzékét fejlesztjük.
A gyermekek minél több élményhez juttatását, ünnepi alkalmakkal, kirándulásokkal, megfigyelésekkel, gyermekprogramokkal, sétákkal valósítjuk meg.

 

Óvodánk a Városi Bölcsöde épületében található. Ide 1995 nyarán költöztették intézményünket, megfelezvén az épületet.gabor aron uti ovoda A kezdeti nehézségeket átvészelve, most már jól érezzük magunkat.Két csoportszobánk van, melyhez egy mosdó és öltöző tartozik. Gyermekeink a környező családi és emeletes házból érkeznek.

Mivel „kis" óvoda vagyunk, családias hangulat uralkodik, melyben a gyerekek is jól érzik magukat.

Speciális helyzetünkből adódóan, gyermekeink nagy része a bölcsödéből kerül át.
Négy, felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus munkáját, két szakképzett dajka, és egy 4 órás konyhás segíti. Csoportjaink részben osztottak, A csoportok kialakítását a középsős korosztály fejlettség szerinti elosztásával oldjuk meg.Játék, és szakmai eszközeink folyamatos fejlesztésére, bővítésére törekszünk.

A programunk megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételeink adottak, azonban folyamatos karbantartásuk, kiegészítésük elengedhetetlen.
Óvónőink kreativitását, alkotókedvét tükrözi csoportszobáink hangulata. Az évszakonkénti, nagyobb ünnepre való készülődés esetén az aktuális díszítés, nemcsak a gyermekek, de a szülők tetszését is elnyeri. Udvari játékainkat minden évben bővítettük, szülői segítséggel. Szülőkkel való kapcsolatunk jó, talán ezért is segítenek, amiben csak tudnak.

 


Az intézmény a város központi részén található. Az óvodába járó gyermekek száma általában 100 fő. A velük foglalkozó felnőttek száma 14, 8 fő óvodapedagógus, 4 dajka, 1 konyhás és 1 fűtő. A testületet tagintézményvezető óvodapedagógus irányítja. ifjusag uti tagovoda

Óvodánkban négy csoport működik, osztott vagy részben osztott szervezésben. A velük foglalkozó óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Gyermekeink egy része családi házban, egy része emeletes házban él, amelyek óvodánkat körülveszik. Városunk, óvodánk helyzetéből, adottságaiból és a velünk szemben támasztott igényekből adódott, hogy figyelmünk az egészséges életmód, a mozgás és a környezeti nevelés felé fordult.

1974-ben átadott óvodánk tágas udvarral rendelkezik, ahol 24 db lombhullató fa (platán, gesztenye) teszi árnyékossá, emberközelivé a természetet. Az udvaron minden csoportnak külön van kialakítva homokozó, különböző udvari fa és fémjátékok (csúszda, rakéta, hinták). Udvari játékainkat szeretnénk folyamatosan fajátékokkal bővíteni és a fém játékokat kivonni. Csoportszobáinkat óvodapedagógusaink teszik hangulatossá, berendezését folyamatosan cseréljük.
Szakmai ellátottságunk átlagos. Pályázatok írásával próbáljuk bővíteni meglévő állományunkat.

Óvodapedagógusaink felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Szakmai ismereteiket folyamatosan frissítik továbbképzéseken, szakkönyvek, folyóiratok olvasásával.

Speciális feladatunk

Speciális részfeladatunk a környezetismeret. Nagy, tágas udvarunk számtalan lehetőséget rejt magában, pl. gumigyűrűbe virágültetés, az előkertbe kertészkedés. Az év folyamán lehetőség van ezek gondozására (gyomlálás, öntözés). A munkára nevelést, nem csak a kertészkedés, de az udvar rendbetartása is elősegíti (letört ágak összegyűjtése, levél seprés).

Munkánk során gyermekeink rácsodálkoznak az élő természet bogaraira, állataira, virágaira.
Környezeti adottságunk jónak mondható. Itt a Duna mellett, ami közelségével, halaival, madaraival, vízpart növényeivel sok-sok ismeretet kínál, s egyben felelősségünket is hangsúlyozza, hogy ez ne csak így maradjon, hanem szebb legyen.

banner 900x300

Tourinform irodák és információs pontok felújítása

tourinform felujitas

Ráckeve Árpád tér és hév állomás közötti kerékpárút létesítése

logo kerekparut

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium épületenergetika korszerűsítése KEHOP-5.2.9-16-2016-00119

adygimi 2 banner

Külterületi helyi közutak fejlesztése..." - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

eu videki tersegek

Ráckeve Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

banner ASP 2018

A „Határtalanul!” program Kárpátaljai akcióprogram (HAT-17-04) pályázat

hatartalanul banner

Hasznos funkciók

A ráckevei Vadkacsa szabadstrand fejlesztése

logo vadkacsa
 

Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció pályázat VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

interalt szocrehab

csaladbarathely

Facebook

RSD Projekt

rsd banner

Online TV

A weboldal cookie-kat használ. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.
Elfogadom